Có 1 kết quả:

phách đả

1/1

phách đả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vỗ, đánh, đập, gõ