Có 1 kết quả:

phách kích

1/1

phách kích

phồn thể

Từ điển phổ thông

đập, đánh, vỗ