Có 1 kết quả:

phách chiếu

1/1

phách chiếu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chụp ảnh