Có 1 kết quả:

cự sương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ cây Phù dung.