Có 1 kết quả:

bạt lai báo vãng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đi đây đi đó, không ở yên một nơi nào — Qua lại nhiều lần với một người nào.