Có 1 kết quả:

bạt thiên đại đảm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mật lớn ngất trời. Chỉ sự gan dạ vô cùng.