Có 1 kết quả:

bạt phất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trừ khử đi.