Có 1 kết quả:

bạt căn

1/1

bạt căn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhổ, bật rễ