Có 1 kết quả:

bạt trạo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiến cử lên mà dùng vào việc nước.