Có 1 kết quả:

bạt độc

1/1

bạt độc

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

băng bó vết thương