Có 1 kết quả:

bạt hà

1/1

bạt hà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

kéo co