Có 1 kết quả:

bạt hải

1/1

bạt hải

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

độ cao so với mặt nước biển