Có 1 kết quả:

bạt chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hơn mọi người. Cũng như xuất chúng.