Có 1 kết quả:

bạt ương

1/1

bạt ương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nhổ cây giống để cấy

Một số bài thơ có sử dụng