Có 1 kết quả:

bạt thiệt địa ngục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nhà Phật, là tên một địa ngục, trong đó người có tội bị kéo lưỡi ra.