Có 1 kết quả:

bạt giải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dùng người, không qua khoa cử mà do sự tiến cử.