Có 1 kết quả:

bạt cự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vượt lên trên. Hơn người.