Có 1 kết quả:

bạt trừ

1/1

bạt trừ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

rút bỏ, loại trừ