Có 1 kết quả:

đà đao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một miếng võ thời xưa, kéo cây đao mà chạy như bị thua, đợi địch đuổi theo thì thình lình quay đao lại mà chém.