Có 1 kết quả:

tha lạp

1/1

tha lạp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lôi, kéo