Có 1 kết quả:

đà luỵ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm dính dấp tới. Liên luỵ tới người khác.