Có 1 kết quả:

tha xa

1/1

tha xa

phồn thể

Từ điển phổ thông

kéo xe