Có 1 kết quả:

tha hài

1/1

tha hài

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dép lê