Có 1 kết quả:

ảo khẩu

1/1

ảo khẩu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khó phát âm, khó nói