Có 1 kết quả:

áo lệ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang trái không tốt đẹp.