Có 1 kết quả:

câu thủ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ chặt, không để mất.