Có 1 kết quả:

câu dịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Hình phạt giam từ một ngày đến hai tháng (danh từ pháp luật).
2. Ràng buộc, thúc phược.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắt giam và bắt làm việc nặng.