Có 1 kết quả:

câu áp

1/1

câu áp

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

giám sát, theo dõi