Có 1 kết quả:

câu bộ

1/1

câu bộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt giữ, giữ lại, dừng lại