Có 1 kết quả:

câu quản

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Câu thúc quản chế. ◇Dụ thế minh ngôn 喻世明言: “Ngô Sơn tại gia thì, bị phụ mẫu câu quản đắc khẩn, bất dong tha nhàn tẩu” 吳山在家時, 被父母拘管得緊, 不容他閒走 (Quyển tam, Tân kiều thị Hàn Ngũ mại xuân tình 新橋市韓五賣春情).

Một số bài thơ có sử dụng