Có 1 kết quả:

câu khiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự bó buộc, hạn chế mình để được trong sạch.