Có 1 kết quả:

câu hư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ kiến thức nhỏ hẹp như bị giam chặt vào một góc. Cũng viết là Câu khư 墟.

Một số bài thơ có sử dụng