Có 1 kết quả:

chuyết công

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người thợ vụng về, kém cỏi.