Có 1 kết quả:

chuyết am

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên hiệu của Lí Tử Tấn, danh sĩ đời Lê. Xem tiểu truyện ở vần Tấn.