Có 1 kết quả:

chuyết am văn tập

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một tác phẩm văn xuôi, viết bằng chữ Hán của Lí Tử Tấn đời Lê. Xem tiểu truyện tác giả ở vần Tấn.