Có 1 kết quả:

chiêu cừu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tự rước thù oán vào mình.