Có 1 kết quả:

chiêu hô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vẫy gọi.

Một số bài thơ có sử dụng