Có 1 kết quả:

chiêu thiếp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy quảng cáo dán trên tường.