Có 1 kết quả:

chiêu đãi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời gọi tiếp rước.

Một số bài thơ có sử dụng