Có 1 kết quả:

chiêu phủ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chiêu hàng an phủ, kêu gọi vỗ về các kẻ lưu tán phản loạn yên phận làm ăn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời gọi vỗ về.