Có 1 kết quả:

chiêu sính

1/1

chiêu sính

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tuyển nhân viên, thuê người