Có 1 kết quả:

chiêu hiền

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Mời gọi người tài đức. ◇Tư Mã Thiên 司馬遷: “Thứ chi hựu bất năng thập di bổ khuyết, chiêu hiền tiến năng, hiển nham huyệt chi sĩ” 次之又不能拾遺補闕, 招賢進能, 顯巖穴之士 (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư 報任少卿書) Lại cũng không biết thu thập cái bỏ sót, chấp vá cái thiếu thốn, mời đón tiến cử người hiền tài, làm hiển lộ kẻ sĩ ở ẩn trong chốn núi non.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời gọi người tài đức ra làm việc.

Một số bài thơ có sử dụng