Có 1 kết quả:

chiêu phụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi người khác hàng phục mình.