Có 1 kết quả:

chiêu tập

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Triệu tập, tụ tập. ◇Tuân Duyệt 荀悅: “Chiêu tập thiên hạ hiền tuấn, dữ hiệp tâm đồng mưu” 招集天下賢俊, 與協心同謀 (Tiền Hán kỉ 前漢紀, Quyển nhị thập cửu, Ai đế kỉ hạ 哀帝紀下).
2. Chiêu an, làm cho quy thuận. ◇Trần Thư 陳書: “Chiêu tập Tấn Hi đẳng ngũ quận, tận hữu kì địa” 招集晉熙等五郡, 盡有其地 (Quyển thập tam, Lỗ Tất Đạt truyện 魯悉達傳).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mời gọi về tụ họp.

Một số bài thơ có sử dụng