Có 1 kết quả:

chiêu tuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rửa oan hờn.