Có 1 kết quả:

bái đảo

1/1

bái đảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

quỳ gối