Có 1 kết quả:

bái biệt

1/1

bái biệt

giản thể

Từ điển phổ thông

lạy từ biệt