Có 1 kết quả:

bái tảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lễ ở mộ người chết.