Có 1 kết quả:

bái đường

1/1

bái đường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. lễ tơ hồng
2. lễ gia tiên, lễ song thân