Có 1 kết quả:

bái thọ

1/1

bái thọ

giản thể

Từ điển phổ thông

chúc thọ, mừng thọ